U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RS, br. 87/2018, čl. 16) i Opštim propisima o zaštiti podataka za članice EU (GDPR), Pijaca Obrenovac objavljuje Politiku privatnosti.

Popunjavanjem kontakt-obrazaca na našem sajtu prilikom poručivanja robe i prihvatanjem Politike privatnosti, korisnik daje saglasnost da, putem podataka koje je naveo, sa njim stupimo u kontakt. Tražene informacije uključuju ime i prezime korisnika, njegovu adresu, brojeve telefona i e-mail adresu.
Određeni podaci, poput IP adrese i lokacije korisnika sajta, automatski se prikupljaju, samom posetom sajtu Pijace Obrenovac.

Zakonitost obrade podataka o ličnosti Napominjemo da je, prema Zakonu o zaštiti ličnosti, obrada podataka zakonita samo ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:
1. Lice na koje se podaci o ličnosti odnose je pristalo na obradu svojih podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha;
2. Obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora;
3. Obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca;
4. Obrada je neophodna u cilju zaštite životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica;
5. Obrada je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca;
6. Obrada je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno lice. Uklanjanje podataka o ličnosti Prema aktuelnim propisima o zaštiti ličnih podataka, korisnik u bilo kom trenutku može promeniti ili ukloniti svoje podatke. Takođe, može ograničiti njihovu obradu, upotrebu i kopiranje, a ima i mogućnost povlačenja saglasnosti.

Uvek može pisanim putem iskazati neslaganje po pitanju obrade njegovih ličnih podataka onda kada se oni obrađuju u svrhu direktnog marketinga, po pitanju informisanja i automatskog odlučivanja.

Sva ova prava se primenjuju u okviru ograničenja predviđenih postojećim propisima za zaštitu ličnih podataka.

Gde se čuvaju prikupljeni podaci o ličnosti?

Podaci o ličnosti korisnika, prikupljeni putem online-formulara ili newsletter-a, čuvaju se u bazi podataka Pijace Obrenovac, na serverima Beotel Neta i ne mogu se dostavljati trećim licima. Podaci o ličnosti korisnika smatraju se strogo poverljivim i mogu se koristiti samo u svrhu poboljšanja usluga i korisničkog iskustva.

Na koji način se koriste podaci o ličnosti?

Dostavljene informacije Pijaci Obrenovac pomažu da na što efikasniji način odgovorimo na zahteve korisnika prilikom kupovine proizvoda.
Komunikacija putem imejla pouzdan je način komuniciranja sa korisnikom kako bismo brzo odgovorili na njegova pitanja, molbe, zahteve i eventualne pritužbe.
Prikupljene podatke takođe koristimo za personalizaciju iskustva korisnika na taj način što nam dostavljenje informacije pomažu da ustanovimo kako naši klijenti (kao grupa) koriste usluge i proizvode koji se nalaze na našem sajtu.
Povratne informacije nam pomažu i da poboljšamo svoje proizvode i usluge. Pokretanjem promocija i istraživanja putem anketa, kao i slanjem informacija korisnicima putem newsletter-a, korisnik se obaveštava o aktuelnostima u kompaniji Pijaca Obrenovac. Putem periodičnih promotivnih e-poruka, Pijaca Obrenovac može objavljivati vesti, slati informacije o novim ponudama, proizvodima ili uslugama.

Za slučaj da korisnik želi da se u bilo kom momentu odjavi sa mejling-liste, na dnu svakog mejla postoji detaljan prikaz odjave.

Otkrivanje informacija

Informacije koje nam je korisnik o sebi ostavio, strogo su poverljive i čuvaju se na našem serveru. Podacima o korisnikovoj ličnosti, osim naših zaposlenih, mogu pristupiti državni organi i pravni sledbenici naše kompanije. Njima mogu pristupiti i lica angažovana sa naše strane, a sa ciljem obrade podataka korisnika u svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti ili u druge svrhe za koje je korisnik dao odobrenje. Ukoliko dođe do prenošenja informacija o upotrebi našeg Internet-sajta trećim licima, te aktivnosti neće uključivati informacije na osnovu kojih naši korisnici mogu biti identifikovani.
Osim u slučaju da zakonske odredbe to nalažu, ni na koji način nećemo učiniti dostupnim, niti ćemo distribuirati bez odobrenja korisnika podatke o njemu.

Kontrola nad podacima

U svako doba, korisnik može zatražiti pregled svih ličnih podataka koje je ostavio na sajtu Pijace Obrenovac. Na njegov zahtev, svi podaci se mogu ažurirati, korigovati ili obrisati. Takođe, može se prestati sa njihovim korišćenjem u gore pomenute svrhe. Za ostvarivanje ovog prava, potrebno je samo da se korisnik javi putem naših kontakt-formi.

Mere zaštite podataka o ličnosti

Implementiranjem najsavremenijih bezbednosnih mera, lični podaci korisnika naših proizvoda i usluga zaštićeni su lozinkom. Svi transakcioni podaci, prilikom razmenjivanja između WEB pregledača i naših usluga, zaštićeni su SSL šifrovanjem. Kako bismo maksimalno zaštitili informacije sačuvane na našim serverima, redovno analiziramo svoj sistem u potrazi za eventualnim propustima i napadima. Međutim, s obzirom na to da Internet nije 100% pouzdano okruženje, ne možemo garantovati sigurnost podataka koji se prosleđuju. Ne postoji stoprocentna garancija da se informacijama na neki način može pristupiti.

One mogu biti otkrivene, izmenjene ili uništene kršenjem bilo koje od naših fizičkih, tehničkih ili upravljačkih mera zaštite. U odgovornost korisnika spada zaštita bezbednosti ličnih podataka za prijavljivanje. Napominjemo da se poruke imejla, instant poruke i slična sredstva komunikacije sa drugim članovima još ne šifruju. Zbog toga ne savetujemo slanje poverljivih informacija putem ovih sredstava komunikacije. Korisnički nalog može ostati bezbedan jedino korišćenjem jake lozinke.